ACTIEREGLEMENT "WORD TESTER" NIVEA

DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen met nummer 0406.266.385 (hierna “Beiersdorf”) organiseert de actie ‘Word tester’ (hierna de “Actie”). Deze stelt deelnemers in staat om 3 NIVEA STYLING VOLUME-PRODUCTEN te winnen. Dit reglement (hierna “Reglement”) bepaalt de op de Actie toepasselijke algemene voorwaarden.
 2. De Actie, toegankelijk via https://www.nivea.be/nl-be/my-nivea/tester-worden (de “Website”), vindt plaats tussen 2/01/2020 vanaf 09u00 en 2/02/2020 tot 23u59.
 3. Alle personen vanaf 18 jaar met hoofdverblijfplaats in België en/of Luxemburg mogen deelnemen, met uitsluiting van personeelsleden en medewerkers van Beiersdorf.
 4. Er zal geen correspondentie, noch telefonische communicatie zijn over het onderwerp van deze actie, niet tijdens, niet na de Actie.
 5. Het enkele feit van deelname aan de Actie, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het Reglement, zonder voorbehoud.
 6. De deelnemers die een kopie wensen van het Reglement moeten dit schriftelijk aanvragen, met een geadresseerde en gefrankeerde enveloppe aan NIVEA (Beiersdorf N.V.) “Word tester van de 3 NIVEA STYLING VOLUME-PRODUCTEN” Marie Curieplein 20, 1070 Brussel.
VOORWAARDEN TER VERKRIJGING VAN 3 NIVEA STYLING VOLUME-PRODUCTEN

 1. Te verdelen in het kader van deze actie zijn 50 x 3 NIVEA STYLING VOLUME-PRODUCTEN. De deelnemingen worden aanvaard tot het einde van de wedstrijd op 2/02/2020 om 23u59. De prijzen worden verdeeld onder de 50 winnaars van de Actie (de “winnaars”), 25 per taal (NL en FR).
 2. Om deel te nemen aan de Actie volstaat het om het deelnemingsformulier op de Website volledig en correct in te vullen en door te sturen naar Beiersdorf. De 50 testers worden geselecteerd door een jury bestaande uit leden van de NIVEA-organisatie en communicatiespecialisten op basis van de pertinentie en originaliteit van hun antwoord op volgende vraag: “Welke celebrity heeft volgens jou het allermooiste kapsel?
 3. Het inschrijvingsformulier moet volledig en correct ingevuld worden. Inschrijvingsformulieren die niet correct en volledig ingevuld zijn, worden door de organisatoren van de Actie uitgesloten.
 4. Gedurende de volledige actieperiode mogen de deelnemers slechts één keer deelnemen.
 5. In geval van misbruik of omzeiling van de actie op de https://www.nivea.be/nl-be/my-nivea/tester-worden pagina van https://www.nivea.be, behoudt Beiersdorf zich het recht om de Actie te annuleren en/of een deelnemer uit te sluiten van de Actie.
PRIJS

 1. De winnaars winnen 3 NIVEA STYLING VOLUME-PRODUCTEN: 1 NIVEA VOLUME STYLING PRIMER, 1 NIVEA VOLUME ROOT-LIFTING SPRAY EN 1 NIVEA VOLUME FORMING SPRAY
 2. Alleen deelnemers die op correcte wijze gedurende de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs. Na afloop van de Actieperiode zullen uit alle deelnemers, door een onafhankelijke persoon, de winnaars geselecteerd worden. De 50 winnaars worden door een jury geselecteerd uit de personen die de wedstrijdvraag beantwoord hebben.
 3. De winnaars zullen binnen de 4 weken na het einde van de Actie via de post op de hoogte gebracht worden.

 4. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Beiersdorf. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgereikt.

 5. De prijzen worden geleverd op het adres vermeld op het inschrijvingsformulier.

 6. Het gebruik van de door Beiersdorf ter geschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaar. Beiersdorf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar of voor enig ander probleem dat wordt vastgesteld bij gebruik of ontvangst van de prijs welke betrekking hebben op de waarborg van de fabrikant. 

 7. Beiersdorf kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de prijs tijdens het transport. 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens in het geval van ernstige fout of opzet, kunnen noch Beiersdorf, noch haar personeel of derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de Actie aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, ongeacht de aard ervan, die kan ontstaan naar aanleiding van, dan wel in het kader van de deelname aan de Actie, of zouden voortvloeien uit de organisatie ervan, van de aanwijzing van de testers of de toekenning (of niet-toekenning) van de prijzen ongeacht de oorzaak, de oorsprong of de gevolgen ervan, zelfs wanneer Beiersdorf geïnformeerd is over de risico's van dergelijke schade.
 2. Beiersdorf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die inherent zijn aan de websitepagina en het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van deze pagina. Beiersdorf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën die in het kader van deze Actie worden gebruikt, en de configuratie van het materieel en/of de software die de deelnemer gebruikt.
 3. Beiersdorf behoudt zich het recht voor om de Actie en het Reglement ervan op eender welk moment, en om eender welke reden te wijzigen of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden die buiten hun controle liggen het rechtvaardigen. Ze zullen niet verantwoordelijk gehouden worden indien, door onvoorzienbare omstandigheden of redenen die buiten hun wil liggen, de Actie onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden.
 4. Beiersdorf kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een gedeeltelijk of volledig verlies van de inschrijvingen en dit tijdens de volledige duur van de Actie.
 5. Beiersdorf kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies of beschadiging van de prijzen tijdens het transport.
 6. Het gebruik van de door Beiersdorf ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Beiersdorf kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van dit Reglement of de Actie voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.
PRIVACY

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy.

BESLISSINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. In het geval van overmacht, bij niet voorziene gevallen of in het geval van betwisting, kan Beiersdorf alle nodige beslissingen nemen om het goede verloop van de Actie te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zijn niet voor beroep vatbaar.
 2. De deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten inzake toepassing of de uitlegging van de Actie eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met Beiersdorf alvorens andere stappen te ondernemen. 
 3. Als een bepaling van het Reglement als nietig of ongeldig moet worden aangemerkt, behouden de overige bepalingen van het Reglement hun geldigheid.
 4. Het Reglement en het verloop van de Actie zelf zijn onderworpen aan Belgisch recht. In het geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel exclusief bevoegd.